Beslist.nl

Ontwikkeld door CCV Shop

Installeer App

Omschrijving

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en België. Met het assortiment van duizenden webshops biedt beslist.nl consumenten een optimaal aanbod in een betrouwbare winkelomgeving. Aansluiten op de beslist.nl Winkelwagen betekent een extra verkoopkanaal voor jouw shop. Hun online marketing team gaat dan actief op zoek naar online kopers voor jouw producten. Op beslist.nl maken deze online shoppers hun keuze én wordt de bestelling afgerekend. Jij krijgt van beslist.nl deze afgerekende orders direct in je eigen systeem. Je betaalt alleen hier commissie over, je hebt dus geen kosten as er geen betaalde orders zijn. Daarnaast deelt beslist.nl alle klantinformatie met je. Zo breidt je eenvoudig jouw klantenbestand uit. Wil je ook verkopen via beslist.nl? Kijk op beslist.nl wat zij nodig hebben om voor jou te kunnen verkopen. Hier kun je ook direct jouw shop aanmelden

Afbeeldingen

Kosten
Prijs € 0,00 / maand
Eenmalige kosten € 0,00
Informatie
Categorie Verkoopkanalen
Laatst bijgewerkt 05-01-2015
Ontwikkelaar CCV Shop
Installatietalen
Contactgegevens
E-mail support@ccvshop.nl
Website www.ccvshop.nl
Neem contact op

Neem contact op met CCV Shop

Cookies CCV Shop maakt gebruik van cookies. Hierdoor kunnen wij je de nodige functionaliteiten bieden en tevens jouw gebruikservaring verbeteren. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met onze cookieverklaring.
Ga akkoord